- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

BEZPIECZNE WAKACJE  w drodze na wypoczynek

Przed nami wakacje i związane z nimi zmasowane wyjazdy do miejsc letniego wypoczynku. Tym samym spodziewany jest wzmożony ruch na drogach, nie tylko na głównych ciągach komunikacyjnych, ale także w rejonach miejscowości wypoczynkowych. Szczególnie w weekendy należy zachować szczególną ostrożność, w związku ze zwiększoną liczbą pojazdów na drogach.

 

Pomimo działań podejmowanych przez Policję, jak i inne służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach naszego województwa, letnie miesiące – lipiec i sierpień, nie są znacząco bezpieczniejsze od innych okresów roku. Objęcie głównych ciągów komunikacyjnych oraz dróg leżących wokół miejsc letniego wypoczynku szczególnym nadzorem policyjnym, skutkuje corocznym spadkiem liczby wypadków drogowych oraz liczby osób rannych.

 

 tabelka-droga

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z ubiegłorocznych wakacyjnych weekendów niósł za sobą śmierć lub kalectwo uczestników ruchu drogowego, w różnych kategoriach: kierujących samochodami, motocyklistów, rowerzystów i pieszych.

Przyczyny tych wypadków można określić dwojako:

 

- STATYSTYCZNE: przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy lub niedostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków drogowych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, błędy przy wykonywaniu podstawowych manewrów takich jak: wyprzedzanie, wymijanie czy też omijanie,

 

- FAKTYCZNE: brawura, brak rozwagi, brak przewidywania, przecenianie własnych umiejętności, lekceważenie przepisów dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


PAMIĘTAJ – POJEDZIESZ ZA SZYBKO – STRACISZ PRAWO JAZDY NA 3 MIESIĄCE!

Od 18.05.2015 r. obowiązują nowe przepisy dot. zatrzymania prawa jazdy. W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu skutkuje zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.

Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami. 

 

01.07.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES