- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

NABÓR NA STANOWISKO CYWILNE ds. łączności i informatyk

 

Komendant Powiatowy Policji  poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy specjalista  do spraw Jednoosobowego stanowiska ds. łączności i informatyk.


 

NAZWA I ADRES URZĘDU:

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SZAMOTUŁACH

 

ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W SZAMOTUŁACH

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista

 

Jednoosobowego Stanowiska do Spraw Łączności i Informatyki

 

 

 

gdzie: w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach

 

WYMIAR ETATU1

 

LICZBA STANOWISK: 1

 

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Szamotuły

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 

 1. Czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych i zarządzanie sprzętem komputerowym,

 2. Wykonywanie czynności programistycznych, aktualizowanie i administrowanie witrynami internetowymi Komendy,

 3. Rozwiązywanie problemów użytkowników systemów informatycznych Policji i usuwanie bieżących awarii sprzętu technicznego będącego na stanie jednostki,

 4. Pełnienie obowiązków administratora lokalnego systemów informatycznych i wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

 5. Wprowadzanie i przetwarzanie danych z dokumentów rejestrujących do policyjnych baz danych,

 6. Przeprowadzanie szkolenia użytkowników systemów informatycznych,

 7. Instalowanie sprzętu informatycznego i oprogramowania w celu zapewnienia realizacji zadań przez użytkowników tych systemów. Zgłaszanie zapotrzebowania na sprzęt informatyczny oraz materiały eksploatacyjne,

 8. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej i technicznej oraz ewidencji sprzętu technicznego będącej na stanie jednostki.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie informatyczne

 • rodzaj wykształcenia: informatyczne

 • doświadczenie: 1 rok w zakresie obsługi informatycznej

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii

 

 

POZOSTAŁE WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • znajomość programów komputerowych typu Office,

 • umiejętność szybkiego działania i organizacji pracy,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odpowiedzialność,

 • samodzielność,

 • własna inicjatywa.

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 

 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,

 • przeszkolenie z zakresu „OIN”

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych

stanowiących tajemnice państwową, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

 

 

 

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca o charakterze administracyjno - biurowym w siedzibie urzędu,

 • przy monitorze ekranowym (powyżej 4 godzin dziennie),

 • przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek oraz stanowisko pracy nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

 

INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE

 

 

 

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 

 • życiorys i list motywacyjny

 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych,

 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 

 

INNE DOKUMENTY

 

 

 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność -w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty można składać osobiście w siedzibie KPP w Szamotułach lub przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów zostaną odrzucone. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy.

 • dokumenty należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia 
  w Biuletynie Służby Cywilnej (www.usc.gov.pl) pod adresem:

 

 

Komenda Powiatowa Policji

 

w Szamotułach

 

ul. Polna 3

 

64-500 Szamotuły

 


 

 

 

 

 

 

 

 

INNE INFORMACJE

 
 • wysokość mnożnika 1,200 kwoty bazowej tj. 2.248,61 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 29 31 325

 • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym

 • metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,

 • dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,

 

 

08.07.2015

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES