- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

PRZEKROCZYŁEŚ PRĘDKOŚĆ – MOŻESZ STRACIĆ PRAWO JAZDY

W 2016 roku w Wielkopolsce 2.821 kierujących straciło prawo jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2017 roku takich przypadków było 316.

 

POJEDZIESZ ZA SZYBKO – STRACISZ PRAWO JAZDY NA 3 MIESIĄCE.

 

Od 18.05.2015 r. obowiązują zaostrzone przepisy dot. zatrzymania prawa jazdy. Wówczas w Ustawie o kierujących pojazdami dodano przesłanki do administracyjnego zatrzymania prawa jazdy w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu skutkuje zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące. Starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z zapisami Ustawy, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.


Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu – starosty.


Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w tym 3 – miesięcznym okresie, będzie skutkowało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kierowanie pojazdem w tych okresach (decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jady) jest wykroczeniem określonym w art. 94 kw.


Kolejna „wpadka” bez prawa jazdy, wiązać się będzie z cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami. Jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami (kurs i egzamin).


Kierowanie pojazdem w tym okresie (decyzja starosty o cofnięciu uprawnień) jest przestępstwem określonym w art. 180a kk., który stanowi:


 „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

 

JAKI MANDAT ZA PRĘDKOŚĆ ?

 

Wyciąg z:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2023) tj. z dnia 4 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624) – tekst jednolity.

 

C Prędkość i hamowanie

 

art. 97 albo art. 92 § 1

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

art. 20 albo § 27 lub § 31 [1]

 

36

 

do 10 km/h

 

do 50

37

 

o 11-20 km/h

 

od 50 do 100

38

 

o 21-30 km/h

 

od 100 do 200

39

 

o 31-40 km/h

 

od 200 do 300

40

 

o 41-60 km/h

 

od 300 do 400

41

 

o 51 km/h i więcej

 

od 400 do 500

42

art. 90

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

art. 19 ust. 2 pkt 2

art. 19 ust. 2 pkt 1

od 100 do 300

43

 

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

 

od 50 do 200

44

art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

art. 19 ust. 3

200


ILE PUNKTÓW ZA PRĘDKOŚĆ ?


Wyciąg z:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488)


 

 

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

01

- powyżej 50 km/h

art. 92a k.w.
albo art. 97 k.w.

art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo §27, §31 ust. 1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.
albo art. 21 ust. 4 p.r.d.

10

02

- od 41 do 50 km/h

 

 

8

03

- od 31 do 40 km/h

 

 

6

04

- od 21 do 30 km/h

 

 

4

05

- od 11 do 20 km/h

 

 

2

07

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 90 k.w.

art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

2

 

 (KWP Poznań)

 

16.03.2017

 

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES