- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Rekrutacja do służby w Policji. Ogłoszenie - REKRUTACJA 2018

KOMENDANT  WOJEWÓDZKI  POLICJI

W POZNANIU

 

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI

DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2018 roku.

 

Planowane limity przyjęć do służby w terminach:

 

 • 20 marca 2018 r.              –   16 osób,
 • 16 kwietnia 2018 r.          –   20 osób
 • 2 lipca 2018 r.                   –   32 osoby,
 • 24 września 2018 r.         –   60 osób,
 • 27 grudnia 2018 r.           –   92 osoby,

 

 

W  NASTĘPUJĄCYCH  JEDNOSTKACH:

 

W pierwszej kolejności, przyjęcia do służby w Policji realizowane będą do:

 • Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu,
 • Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Przyjęcia do pozostałych jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego, tj. w:

- Komendach Miejskich Policji w: Lesznie, Kaliszu i Koninie,

- Komendach Powiatowych Policji w: Chodzieży, Czarnkowie, Gnieźnie, Gostyniu,
Grodzisku Wlkp., Jarocinie, Kępnie, Kole, Kościanie, Krotoszynie, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Ostrowie Wlkp., Ostrzeszowie, Pile, Pleszewie, Rawiczu, Słupcy, Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp., Turku, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni, Złotowie,

uzależnione będą od liczby wakatów w poszczególnych jednostkach.

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2018 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność  fizyczną  i  psychiczną  do  służby  w  formacjach  uzbrojonych,  podległych  szczególnej  dyscyplinie  służbowej,  której gotów  jest  się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Ponadto, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać  uregulowany  stosunek  do  służby  wojskowej.

Kandydaci, w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, oceniani są w systemie punktowym.

 

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

Test wiedzy

40

2

Test sprawności fizycznej

60

3

Test psychologiczny

60

4

Rozmowa kwalifikacyjna

60

Łącznie

220

 

 

Ponadto, ocenie podlegają również preferencje kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia i umiejętności:

 

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia:

Liczba punktów

1

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do służby w Policji: prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

8

2

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymieniony w lp. 1

6

3

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

4

4

Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

4

 

Lp.

Preferencje tytułu posiadanych umiejętności

Liczba punktów

1

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego

4

2

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

3

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

2

4

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”

2

 

 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w wielkopolskiej Policji

powinny składać osobiście:

 

w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 1000 do 1400 
w gmachu Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji właściwej według miejsca zamieszkania kandydata

 

lub

 

w środy i piątki w godzinach od 1000 do 1400 w Zespole Doboru Wydział Kadr
i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
budynek przy ul. Kochanowskiego 15.

 

NASTĘPUJĄCY KOMPLET DOKUMENTÓW :

 

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji, część „A” i „B”;
 • czytelne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe oraz preferencje z tytułu posiadanych umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu);
 • osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji, składając dokumenty powinna posiadać przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę wojskową  w przypadku gdy kandydat objęty jest ewidencją wojskową;
 • kserokopie innych niż wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

 

 

Natomiast wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, kandydat składa
w Komendzie Wojewódzkiej  Policji w Poznaniu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa można otrzymać
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i każdej komendzie miejskiej / powiatowej Policji na terenie województwa wielkopolskiego lub pobrać ze strony internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl. (Praca w Policji → Rekrutacja do służby w Policji → Dokumenty do pobrania).

 

 

   Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

 

 1. na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.gov.pl),
 2. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (www.wielkopolska.policja.gov.pl),
 3. w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji
  w Poznaniu – numer telefonu 61 84-128-22.

 

 

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  W POZNANIU

                            insp. Piotr MĄKA

 

 

13.12.2017

 

 

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES