- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Rozmowa o zmianach w pniewskiej oświacie

 

1. Pniewianie, jak i ogromna część Polaków, z uwagą śledzą propozycje zmian w oświacie – reformę edukacji zaproponowaną przez rząd. W naszym mieście ta reforma będzie także musiała zostać wcielona w życie, stąd moje pytania do Pana.

 

Jak pniewski samorząd wraz z burmistrzem przygotowuje się do zmian na naszym lokalnym gruncie? Od kiedy trwają prace nad reformą dotyczącą pniewskich szkół i do kiedy potrwają? Chodzi mi zwłaszcza o proces wygaszania Gimnazjum im. ks. kan. Mariana Maciejewskiego. Jest to niewątpliwie szkoła z tradycją, która wykształciła, wychowała i ukształtowała wielu młodych pniewian, a która musi przestać funkcjonować jako gimnazjum.

 

 

Odpowiedź burmistrza Pniew:

 

Z początkiem 2017 roku ogłoszono  ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawę Prawo oświatowe, które regulują organizację i strukturę, czyli określają nowyustrójwszystkich typów szkół, a więc szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Zmiany będą zachodziły stopniowo;   od 1 września 2017 r. obejmą szkoły podstawowe , gimnazja i zasadnicze szkoły zawodowe, od 1 września 2019 roku – licea i technika.

 

Z uwagi na fakt, że Gmina Pniewy jest organem prowadzącym dla wszystkich typów szkół,  jest zobowiązana do wykonania określonych prawem czynności.

 

 

Pierwszym zadaniem było podjęcie przez Radę Miejską Pniewy uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, z której wynikają dwie kwestie:

 

1) wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Pniewy, a więc: Szkoła Podstawowa w Chełmnie, Szkoła Podstawowa w Nojewie i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach z dniem 1 września 2017 r. stają się ośmioklasowymi szkołami podstawowymi, uczniowie obecnych klas VI, będą uczęszczać do klas VII tych szkół,

 

2) z dniem 1 września 2017 r. nastąpi włączenie Gimnazjum im. ks. kan. Mariana Maciejewskiego w Pniewach do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach; oznacza to, że w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach funkcjonować będzie 10 oddziałów klas gimnazjalnych (II i III klasy), gimnazjum będzie wygaszane; nauczyciele i pracownicy administracji   i obsługi gimnazjum będą zatrudnieni w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach, a uczniowie – absolwenci klas gimnazjalnych otrzymają świadectwa ukończenia Gimnazjum im. ks. kan. Mariana Maciejewskiego w Pniewach.

 

Rozstrzygnięcia zawarte w powyższej uchwale były wynikiem analizy i dyskusji z dyrektorami szkół pod kątem wykorzystania przez szkołę podstawową bazy dydaktycznej gimnazjum, prowadzenia jednolitego nadzoru pedagogicznego i działań wychowawczych, zapewnienia stabilizacji zatrudnienia nauczycieli, które będzie sprzyjało efektywnej  edukacji, wychowaniu i bezpieczeństwu wszystkich uczniów, zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak i klas gimnazjalnych.

 

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Pniewy w dniu 27 kwietnia rozpatrzony będzie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia, a za dwa lata stwierdzenie przekształcenia trzyletniego liceum w czteroletnie liceum oraz czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum.

 

 2. Czy związana z tym będzie redukcja etatów nauczycieli?

 

Przyjęte przez Radę Miejską Pniewy rozwiązanie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego zapewni zatrudnienie wszystkim nauczycielom, nie spowoduje redukcji etatów nauczycielskich, wprost przeciwnie – będzie np. zapotrzebowanie na nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.

 

3. Wraz z Gimnazjum im. ks. kan. Maciejewskiego zniknie także imię nadane szkole – imię tak ważnego dla nas pniewian kapłana. Jak może Pan ustosunkować się do tego problemu prywatnie – jako pniewianin, a także jako burmistrz Pniew?

 

Zgodnie z zapisami ustawy dla klas gimnazjalnych, które zostały włączone do szkoły podstawowej mają zastosowanie dotychczasowe przepisy dot. funkcjonowania gimnazjum, także Patron Gimnazjum ks. kan. Marian Maciejewski. Z uwagi na powyższe będzie patronem przez dwa lata szkolne klas gimnazjalnych i jest czas na zastanowienie się, co możemy wspólnie uczynić, by tak zacny Patron nie zniknął z przestrzeni szkolnej.

 

 

Uprzejmie dziękuję Panu za rozmowę.

 

Rozmawiała Ewelina Keller

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES