- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Wolne stanowisko pracy w Dusznikach

 

 

WÓJT GMINY DUSZNIKI

  

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

inspektora ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

w Urzędzie Gminy Duszniki

 

 

 

1. Informacje ogólne:

 

- nazwa stanowiska :  inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w    gminie,

- czas pracy: pełny wymiar

- przewidywany termin podjęcia zatrudnienia: 16 sierpnia 2012 r.

 

 

 

2. Wymagania niezbędne dotyczące kandydata:

 

     1. obywatelstwo polskie,

     2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

     3. nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

         oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     4. nieposzlakowana opinia,

     5. wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne.

 

3.Wymagania dodatkowe:

1.      co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe ,

2.      znajomość przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, prawo

          ochrony środowiska, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja

          podatkowa, o odpadach, o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych,

         Kodeks postępowania   administracyjnego,

3.      obsługa mediów elektronicznych,

4.      prawo jazdy kat. B.

 

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku d/s utrzymanie czystości i porządku w gminie:

 

a)realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania:

·         kampanii informacyjnej dotyczącej ww. gospodarki,

·         projektów uchwał związanych z wprowadzeniem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

·         specyfikacji przetargowej dotyczącej nowych zasad gospodarki odpadami,

b)wykonywanie innych czynności niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu

   gospodarki odpadami,

c)zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

d)prowadzenie spraw związanych z Regionalną Instalacją Gospodarki Odpadami,

e)nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych 
 z utrzymaniem czystości i porządku,

f)prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

g)prowadzenie ewidencji bezodpadowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych

   oczyszczalni ścieków, ewidencji umów o odbiór odpadów komunalnych, kontroli

    przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie,

h)współuczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy,

i)sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,

j)współuczestniczenie w organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie  

   odpadów,

  k)prowadzenie ewidencji naliczeń i wpłat oraz windykacja należności,

 

  l)realizacja innych zadań określonych w karcie wymagań stanowiskowych.

 

 

 

 
 

5.Wymagane dokumenty:

1.list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami),

   2.kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

   3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

      potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

   4.kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za

     zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku

     pracy,

   5.oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

   6.oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego

      stanowiska,

   7.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z

      pełni praw publicznych,

   8.oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

      przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   9.oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie

      pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie

      obowiązków w wymiarze jednego etatu,

   10.inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach w tym referencje z

        poprzednich miejsc pracy itp..     

 

Dokumenty i oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane. Kserokopie należy uzupełnić

zapisem o zgodności z oryginałem i własnoręcznie podpisać.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia

 

23 lipca 2012 r. godz.17.00.

pod adresem:

 

 

 

Urząd Gminy Duszniki  

 

 

 

ul. Sportowa 1       

 

 

 

64-550 Duszniki

 

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

 

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

 

–insp. d. s. utrzymania czystości i porządku w gminie”.

 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

           

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki

przy ul. Sportowej 1 ( pok. 8) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Duszniki. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 2919075 wew. 108

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie/telefonicznie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Informacja o wyniku naboru, będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Duszniki oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.                     

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, nie będą odsyłane, a nieodebrane osobiście przez zainteresowanych po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze tut. Urząd nie osiągnął wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonego w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. co najmniej 6%.

 

 

 

 

Adam Woropaj

Wójt Gminy Duszniki

 

Duszniki, dnia 12 lipca 2012r.

 

 

 

 

za: http://www.duszniki.eu

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES