Poznań, dnia: 25/05/2018

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 

a) Administratorem Twoich Danych osobowych jest „FIRMA MICHAŁOWSKI” – Szymon Michałowski z siedzibą w Pniewach  pod adresem Lwówecka 15, zarejestrowana w Ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza Gminy Pniewy w Pniewach pod numerem 2554, REGON 300911896, NIP  7871803674

 

b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • niezbędnego i prawidłowego wykonania obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu  firmy Michałowski, a w szczególności:

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 

c) Pani/Pana dane zostały pozyskane:

 • w ramach wykonywania umowy o charakterze handlowym
 • ze źródeł publicznie dostępnych;

 

i obejmują:

 • imię i nazwisko;
 • nazwę firmy;
 • dane teleadresowe;

 

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Michałowski
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy  Michałowski
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

 

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

f) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie (b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

 
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES